Login Form

Vinaora Visitors Counter

010653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
14
182
10291
752
1320
10653
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-07-23 20:41:35

หน้าหลัก

นำเสนอ 6 ผลการศึกษารวิจัย ทุนสกว.

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยชุดโครงการ "การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคมศาสตร์" วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1401 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัตถุประสงค์ของโครงการคือ มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบและกลไกบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนความพร้อมของชุมชนในการทำวิจัยเรื่องของตนเอง...

     

Read more: นำเสนอ 6 ผลการศึกษารวิจัย ทุนสกว.

170515 ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัยและพัฒนา

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และรักษาการแทน ผอ.RSDI เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัย ประเด็น "การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนอีสานในการจัดการตนเอง" โดยกล่าวถึงความสำคัญของโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งให้เป็นโครงการหลัก "Flagship" ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ RSDI รับผิดชอบ..  ภาพ

 

 

Read more: 170515 ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัยและพัฒนา

170509 ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมอคิน รพีพัฒน์ "โครงการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร" เป็นหนึ่งในโครงการมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 มีนายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ชี้แจงความเป็นมา ซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ             
     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ประสานความร่วมมือดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาข้อจำกัด ปัจจัยและเงื่อนไขในพื้นที่เป้าหมาย ที่ส่งผลต่อการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และศึกษาแนวทางและประเด็นการแก้ปัญหา จัดทำแผนงานและกิจกรรม หากระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือกลไกการจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
     
โดยจะดำเนินการใน 3 ระยะ ระยะที่ 1 เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560 และระยะที่ 2-3 เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2562 

170504 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

     วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/60 มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นประธานคณะกรรมการ 
     
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ประธานแจ้งวาระต่างๆ สำหรับวาระที่ 1.4 นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 เนื้อหาประกอบด้วย... ภาพ

Read more: 170504 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

170411_สงกรานต์ RSDI

     วันที่ 11 เมษายน 60 บุคลากรนำน้ำอบลอยดอกไม้มาสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ RSDI  และรดน้ำขอพรจาก นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ (พี่หมู) เนื่องในวันสงกรานต์ ภาพ

 

 

 

 

 

มข. ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

     มข. ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จัดตั้ง “ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้นำ
     มข. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 -2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบกว่า 21 ล้านคน ทั่วประเทศ
     เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 -2564 สู่การปฏิบัติ” ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรม เซ็นจูรี่ ปาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งได้กล่าวเปิดว่า แม้ปัจจุบันแรงงานนอกระบบจะมีจำนวนถึง 21.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.6 ของผู้มีงานทำทั้งหมด 38.3 ล้านคน แต่แรงงานนอกระบบที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่า เป็นเกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ตลอดจนอาชีพอิสระอื่นๆ ประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ยังเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสังคมเท่าที่ควร มีความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพ ค่าตอบแทนจากการทำงานต่ำ สภาพการทำงานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นต้น การคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบ จึงอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน รวมทั้งปัจจุบันภาคประชาสังคม และตัวแรงงานนอกระบบเอง มีความตื่นตัวในการสร้างเครือข่ายขึ้นเพื่อดูแลกันเองมากขึ้นตามลำดับ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ กับ กระทรวงแรงงาน จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 2 ระยะเวลาของแผน ตั้งแต่ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 และเพื่อให้แผนดังกล่าวมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับ สสส. จึงจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น  โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 200 คน
     ในวันแรกของการสัมมนา นอกจากพิธีเปิดและปาฐกถาจากปลัดกระทรวงแรงงานดังกล่าวแล้ว ยังมีการบรรยาย และอภิปรายบทเรียน องค์ความรู้และกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนจากประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยราชการ ภาคประชาสังคม และองค์กรวิชาการมากกว่า 10 ปี สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นองค์กรหลักในการประสานงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม(RSDI) สำนักงานอธิการบดี ได้จัดตั้ง “ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานนอกระบบในภาคอีสาน โดยมี ดร.จรัญญา  วงษ์พรหม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ เป็นประธานคณะทำงานศูนย์ฯ ในปี 2560-2561 มีพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดขอนแก่น และ อุดรธานี  ซึ่งในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) กับ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560 นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีลงนาม โดยจะเริ่มดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป

ข่าวและภาพประกอบ: ธนะจักร เย็นบำรุง (RSDI)

 

ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ RSDI ปี 60

     วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มข. จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานปี 2560 โดยการนำนโยบายด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากำหนดกิจกรรม โดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงจรรยาบรรณในด้านต่างๆ อาทิ จรรยาบรรณข้าราชการ จรรยาบรรณนักวิจัย เป็นต้น และจะใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media  รวมถึงช่องทางสื่อ On Line ทุกชนิด เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับรู้และสร้างความตระหนัก ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง นายจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์ : ภาพ/ข่าว
สานส์จาก ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนที่1 ตอนที่2

170315 ตรวจสุขภาพปี 60

     วันที่ 15 มี.ค.60 รศ.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล คณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมเจ้าหน้าที่ นส.หนึ่งฤทัย ภู่วนิชย์ นส.ฉัตรลดา ทับทิมงาม นส.ชญานิศ สัญญารักษ์ และ นส.พีรภาว์ คำเอ่น เป็นทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นประจำทุกปี
     มีบุคลากรที่พร้อมมารับบริการตามขั้นตอน คือ ก่อนวันตรวจสุขภาพ งดอาหารและน้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ เก็บตัวอย่างตามแพทย์สั่ง เมื่อมาถึงสถานที่ตรวจสอบชื่อสกุลเพื่อค้นประวัติสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือด พบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ ภาพ

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

     วันที่ 15 มี.ค.60 ผศ.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมอคิน รพีพัฒน์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เป็นประจำทุกปี
     ในการนี้มีบุคลากรที่สะดวกมารับบริการตามขั้นตอนตั้งแต่ ชั่งน้ำหนัก ส่งตัวอย่างตรวจเชื้อ วัดความดัน เจาะเลือด และรับคำปรึกษา ภาพ

170309 พบรองฯฝ่ายวิจัยฯ

     นักวิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ โดย วันที่ 9 มี.ค.60 นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการ รองผอ.RSDI นำ ดร.หิรัญ แสวงแก้ว นายวิเชียร แสงโชติ นายพิชาน ศาสตรวาทิต และนางสุปราณี ศรีหานู เข้าพบ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล เพื่อรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการ และนำเสนอทิศทางกิจกรรม และงบประมาณ สำหรับ"โครงการเสริมสร้างอำนวจชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม" ซึ่งจะมีการประชุมระดมสมองวันราวต้นเดือนเมษายน 60 นี้