Login Form

Vinaora Visitors Counter

025108
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
14
250
24754
515
563
25108
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-19 10:45:22

หน้าหลัก

กำหนดการ พระราชทาน พิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

กำหนดการพระราชทาน พิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  
หม่อมราชวงศ์ อคิน รพีพัฒน์ ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.   
ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ศาลา 15 (สหัทหงษ์มหาคุณ)

รายนามเจ้าภาพตามกำหนดการพระราชทาน พิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

รายนามเจ้าภาพตามกำหนดการพระราชทาน พิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  
หม่อมราชวงศ์ อคิน รพีพัฒน์ ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.   
ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ศาลา 15 (สหัทหงษ์มหาคุณ)

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 พระราชทาน พิธีธรรม
เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน
เวลา 19.00 น. พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 พระราชทาน พิธีธรรม
เวลา 19.00 น.  พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  พระราชทาน พิธีธรรม
เวลา 19.00 น.  พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
-ครอบครัวและบุตรหลาน

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
- กองทุน 60 ปี อคิน รพีพัฒน์
- สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม   
- เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน  
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  
- สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

บทความวิชาการ ตีพิพในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่เหมาะสมพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น"  อ่านฉบับตีพิมพ์
นายธนะจักร เย็นบำรุง นักวิจัยชำนาญการ 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

     โครงการได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมผสาน คือ วิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการการคาดการณ์เพื่อมองอนาคต เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งตนเองของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ศึกษาเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง 37 หมู่บ้าน โดยเลือกดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 9 ชุมชน 11 หมู่บ้านใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่วงหวาน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง และตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

เกษตรกรเพาะพันธุ์กล้าหวาย

เกษตรผสมผสานแบบวนเกษตร ที่ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
การเพาะกล้าหวาย
เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์กล้าหวาย

RSDI ให้การต้อนรับ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ และบุคลากรจำนวนหนึ่ง ให้การต้อนรับ ผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 11 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

  

ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร พบปะ บุคลากร RSDI

     ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 11 พบปะบุคลากร RSDI

RSDI ให้การต้อนรับ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

     บุคลากร RSDI ให้การต้อนรับ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 11