Login Form

Vinaora Visitors Counter

014422
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
0
3
156
14159
314
418
14422
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-01-21 08:28:32

หน้าหลัก

มข. ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

     มข. ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จัดตั้ง “ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้นำ
     มข. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 -2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบกว่า 21 ล้านคน ทั่วประเทศ
     เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 -2564 สู่การปฏิบัติ” ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรม เซ็นจูรี่ ปาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งได้กล่าวเปิดว่า แม้ปัจจุบันแรงงานนอกระบบจะมีจำนวนถึง 21.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.6 ของผู้มีงานทำทั้งหมด 38.3 ล้านคน แต่แรงงานนอกระบบที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่า เป็นเกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ตลอดจนอาชีพอิสระอื่นๆ ประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ยังเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสังคมเท่าที่ควร มีความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพ ค่าตอบแทนจากการทำงานต่ำ สภาพการทำงานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นต้น การคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบ จึงอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน รวมทั้งปัจจุบันภาคประชาสังคม และตัวแรงงานนอกระบบเอง มีความตื่นตัวในการสร้างเครือข่ายขึ้นเพื่อดูแลกันเองมากขึ้นตามลำดับ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ กับ กระทรวงแรงงาน จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 2 ระยะเวลาของแผน ตั้งแต่ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 และเพื่อให้แผนดังกล่าวมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับ สสส. จึงจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น  โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 200 คน
     ในวันแรกของการสัมมนา นอกจากพิธีเปิดและปาฐกถาจากปลัดกระทรวงแรงงานดังกล่าวแล้ว ยังมีการบรรยาย และอภิปรายบทเรียน องค์ความรู้และกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนจากประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยราชการ ภาคประชาสังคม และองค์กรวิชาการมากกว่า 10 ปี สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นองค์กรหลักในการประสานงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม(RSDI) สำนักงานอธิการบดี ได้จัดตั้ง “ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานนอกระบบในภาคอีสาน โดยมี ดร.จรัญญา  วงษ์พรหม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ เป็นประธานคณะทำงานศูนย์ฯ ในปี 2560-2561 มีพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดขอนแก่น และ อุดรธานี  ซึ่งในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) กับ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560 นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีลงนาม โดยจะเริ่มดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป

ข่าวและภาพประกอบ: ธนะจักร เย็นบำรุง (RSDI)