Login Form

Vinaora Visitors Counter

010653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
14
182
10291
752
1320
10653
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-07-23 20:41:07

หน้าหลัก

170509 ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมอคิน รพีพัฒน์ "โครงการแก้ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร" เป็นหนึ่งในโครงการมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 มีนายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ชี้แจงความเป็นมา ซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ             
     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ประสานความร่วมมือดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาข้อจำกัด ปัจจัยและเงื่อนไขในพื้นที่เป้าหมาย ที่ส่งผลต่อการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และศึกษาแนวทางและประเด็นการแก้ปัญหา จัดทำแผนงานและกิจกรรม หากระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือกลไกการจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
     
โดยจะดำเนินการใน 3 ระยะ ระยะที่ 1 เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560 และระยะที่ 2-3 เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2562