Login Form

Vinaora Visitors Counter

014422
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
0
3
156
14159
314
418
14422
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-01-21 08:20:38

หน้าหลัก

นำเสนอ 6 ผลการศึกษารวิจัย ทุนสกว.


     โดยมี ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการด้านชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. 
รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ นักวิชาการอิสระ และ ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำส่งแหล่งทุนต่อไป     
     สำหรับในวันนี้เป็นการนำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 6 โครงการย่อยได้แก่
     1. การศึกษารูปแบบและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้าน กรณีชุมชนบะขามและชุมชนการเคหะเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
     2. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอนข่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
     3. การอนุรักษ์และสืบสานความรู้และกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สู่คนรุ่นใหม่ บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
     4. การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าสาธารณะในเขตใกล้เมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีป่าโคกหนองม่วง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
     5. การศึกษาคุณค่าและการฟื้นฟูอนุรักษ์การเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า บ้านป่าแดง ตำบลบ้านไผ่ และบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
     6. การศึกษาภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านและการพัฒนาตลาดทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น