Login Form

Vinaora Visitors Counter

012107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
30
142
11853
474
839
12107
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-09-21 15:48:30

หน้าหลัก

เครือข่ายวิจัยสังคมสูงวัย จัดประชุมพัฒนาชุดโครงการ

     ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจประมาณ 40 ท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนาชุดโครงการและหัวข้องานวิจัย สร้างเครือข่ายองค์กรวิชาการในภูมิภาค และประสานความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงวัย
     ฟัง อภิปรายหัวข้อ 
"ความสุขของผู้สูงอายุในยุคประเทศไทย 4.0" ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร