Login Form

Vinaora Visitors Counter

017074
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
3
37
16510
916
1247
17074
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-03-19 14:08:40

หน้าหลัก

170803 "ความสุขของผู้สูงอายุภาคอีสาน กับความสุขของผู้สูงอายุที่เป็นเกษตรกรอีสานในสถานการณ์สังคมสูงวัย ครั้งที่ 1"

จัดโดย เครือข่ายวิจัยและพัฒนาสังคมสูงวัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     หลังจากการประชุมนักวิชากร และสัมมนา "ทศวรรษต่อไป.. กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยและพัฒนา "ร่วมสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยในภาคอีสาน" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 จากที่ประชุมได้กรอบประเด็นหลัก 2 ประเด็นที่สนใจคือ ประเด็นแรก ความสุขของผู้สูงอายุภาคอีสาน และ ประเด็นที่สอง ความสุขของผู้สูงอายุที่เป็นเกษตรกรอีสานแล้วนั้น     
     การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการใน 2 ประเด็นดังกล่าว ประสานความร่วมมือการวิจัย และสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาสังคมสูงวัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ

     ในเวทียังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวทย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อภิปรายนำการประชุมหัวข้อ "ความสุขของผู้สูงอายุในยุคประเทศไทย 4.0" มาเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ และผลจากการทำวิจัยแบบบูรณาการ 
     
จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาหัวข้อวิจัย มอบให้แต่ละท่านไปช่วย review เอกสารตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน