Login Form

Vinaora Visitors Counter

025108
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
14
250
24754
515
563
25108
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-19 10:29:14

หน้าหลัก

บทความวิชาการ ตีพิพในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่เหมาะสมพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น"  อ่านฉบับตีพิมพ์
นายธนะจักร เย็นบำรุง นักวิจัยชำนาญการ 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

     โครงการได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมผสาน คือ วิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการการคาดการณ์เพื่อมองอนาคต เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งตนเองของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ศึกษาเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง 37 หมู่บ้าน โดยเลือกดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 9 ชุมชน 11 หมู่บ้านใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่วงหวาน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง และตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น