ข่าวสถาบันวิจัย

ถังขยะเปียกครัวเรือน: บทเรียนการจัดการขยะอินทรีย์

การจัดการขยะของประเทศไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการขยะรีไซเคิลด้วยการคัดแยกนำกลับไปขาย แต่ขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะจำพวกเศษอาหาร พืช สัตว์ และอื่นๆที่ย่อยสลายได้ ยังถูกละเลยในการจัดการอย่างจริงจัง ทั้งๆที่เป็นขยะชนิดที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50-60 ของปริมาณขยะทั้งหมด การจัดการขยะชนิดนี้จึงสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นขยะสำคัญที่สร้างปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์สะสมเชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็นน่ารำคาญ และเกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดู ซึ่งแต่เดิมเคยมีการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์หลากหลายรูปแบบ เช่น ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน รวมถึงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนด้วยการทำปุ๋ยหมักแบบถังขยะเปียก โดยมีการส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียกภายใต้โครงการแม่บ้านมหาดไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 แต่ยังไม่เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่อง...

บทความทั่วไป

ถังขยะเปียกครัวเรือน: บทเรียนการจัดการขยะอินทรีย์

การจัดการขยะของประเทศไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการขยะรีไซเคิลด้วยการคัดแยกนำกลับไปขาย แต่ขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะจำพวกเศษอาหาร พืช สัตว์ และอื่นๆที่ย่อยสลายได้ ยังถูกละเลยในการจัดการอย่างจริงจัง ทั้งๆที่เป็นขยะชนิดที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50-60 ของปริมาณขยะทั้งหมด การจัดการขยะชนิดนี้จึงสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นขยะสำคัญที่สร้างปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์สะสมเชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็นน่ารำคาญ และเกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดู ซึ่งแต่เดิมเคยมีการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์หลากหลายรูปแบบ เช่น ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน รวมถึงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนด้วยการทำปุ๋ยหมักแบบถังขยะเปียก โดยมีการส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียกภายใต้โครงการแม่บ้านมหาดไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 แต่ยังไม่เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่อง...

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นและการสนับสนุนของมข.

เศรษฐกิจฐานราก เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญ โดย ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้กล่าวบรรยายพิเศษถึงแนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นและการสนับสนุนของมข. ในเวทีเสวนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากท้องถิ่น ของ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโสกจาน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไว้ดังนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น...

นำเสนอความรู้ ประสบการณ์ด้านงานพัฒนาขุมชน สังคม ในมุมมองจากผู้รู้ นักวิชาการ นักพัฒนา เยาวชนคนรุ่นใหม่

เชื่อมต่อกับเรา

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

จดหมายข่าว